۱۸ عامل رتبه بندی و تعامل اجتماعی در سئو که نباید نادیده بگیرید

2

اصول سئو

راهنماهــای زیــادی در مــورد سئو وجــود دارد، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه بســیاری از ایــن راهنماهــا قدیمــی بــوده و یــا توصیه هــای اشــتباه دارنــد. طــی چنــد مــاه گذشــته، مــن وب سایتهای زیــادی را بــرای شــرکتهای قانونــی در کشــور حسابرســی کــرده ام. مــن تصمیــم گرفتــم ۱۸ عامــل را بیــان کنــم، کــه بســیاری از افــراد بــه ســادگی نادیــده گرفته و یــا یادتــان مــی رود آنهــا را اجــرا کنیــد.

۱. بهینه سازی تگ عنوان مناسب

جالــب اســت کــه چنــد وب سایت هنــوز تعــداد زیــادی کلمه کلیدی در تــگ عنوان قــرار مــی دهنــد. بــرای مثــال، مــن وب سایت یــک شــرکت قضایــی را حسابرســی مــی کــردم و تــگ عنوان دارای بیــش از حد کلمه کلیدی متفــاوت بــود. ایــن باعــث شــده بــود رتبــه سایت کاهــش پیــدا کنــد. عبــارت « Bankruptcy Lawyer یــا وکیــل ورشکســتگی » در تــگ عنوان بــه دفعــات تکــرار شــده بــود.

 

از عنوانــی اســتفاده کنیــد کــه منطقــی بــوده و تنهــا از کلمــه کلیــد هدفمند بــه صــورت طبیعــی اســتفاده کنیــد. همیــن طــور بهتــر اســت عنوانــی را بنویســید کــه ترافیــک را جــذب کــرده و وسوســه مــی کنــد تــا بــر روی آن، در بیــن نتایــج متفــاوت کلیــک کنــد. رتبــه بنــدی تنهــا بخشــی از اهــداف ماســت، مــا بایــد کاری کنیــم افــراد واقعــی نیــز بــر روی عنوان کلیــک کننــد.

 

 

۲. بهینه سازی توضیح با هدف آمار کلیک میانی

توضیحــات شــما بایــد بــا یــک هــدف در ذهــن نوشــته شــوند، و آن بایــد انجــام کاری باشــد کــه کلیــک میانــی ترافیــک افزایــش پیــدا کنــد. توضیحــات شــما در رتبــه آوردن هیــچ ارزشــی نــدارد، امــا مــی توانــد باعــث افزایــش آمــار کلیــک هــای میانــی شــما باشــد.

 

یــک توضیــح خــوب راه حلــی را بــرای مشــکلی ارائــه مــی کنــد کــه فــرد در موتــور جســتجو گــزارش کــرده اســت. بــرای مثــال، اگــر کســی جســتجو مــی کنــد زیــرا مــی خواهــد «یــک ویجــت بخــرد» و توضیــح شــما مــی توانــد او را متقاعــد بــه خریــد کنــد.

۳. ساختار URL آشنا با سئو

ساختار URL آشنا با سئو

مــن طرفــدار اســتفاده از صفحــه یــا عنوان مقالــه بــه عنوان ســاختار URL اســت، زیــرا ظاهــر بســیار زیبایــی دارد و معمــولا باعــث مــی شــود کلمه کلیدی هــدف در URL نیــز قــرار بگیــرد.

 

به نظر شما کدامیک عملکرد بهتری خواهد داشت؟

 

yoursite.com/14/30/10/sdffuhkoiaiofuhsdfkj.html; or
yoursite.com/the-post-title-that-includes-your-keyword

 

نــه تنهــا عنوان URL بــرای سئو مناســب تــر اســت، بلکــه ظاهــر بهتــری نیــز دارد. اگــر شــما از وردپــرس اســتفاده مــی کنیــد، ســریعا مــی توانیــد ســاختار URL را در تنظیمــات عمومــی و Permalink Structure تغییــر دهیــد. گزینــه Post Name را انتخــاب کــرده و مــی توانیــد URL آشــنا بــا سئوی خــود را در مقــالات و صفحــات قــرار دهیــد.

 

 

۴. هدینگ و ساب هدینگ خوانا

تگ های H1 تا H6

محتوای شــما بایــد هدینــگ و ســاب هدینــگ متمایــز از متــن داشــته باشــد و نــکات اصلــی و ویــژه را بــه خواننــده نشــان دهــد. صبــر کنیــد، یعنــی چــه؟ اکثــر بازدیدکننــدگان وب سایت در هــر صــورت تمــام محتوای شــما را نخواهنــد خوانــد. آنها مــی خواهنــد ســریعا از آن عبور کننــد، مخصوصــا اگــر محتوای طولانــی داشــته باشــید. موتورهــای جســتجو نیــز بــه H1 و H2 شــما توجــه مــی کننــد، پــس بهتــر اســت هدینــگ را رعایــت کنیــد. یادتــان باشــد کــه اول بــرای خواننــدگان بنویســید، ســپس بــه فکــر سئو باشــید. در ایــن مــورد رعایــت H1 و H2 صحیــح بــرای سئو و کاربــران مفیــد خواهــد بــود.

 

 

۵. تنها از متن استفاده نکنید

اکثــر محتوای وب سایت متــن اســت. متوســط مصــرف کننــدگان هــر روز بــا متــن خســته کننــده روبــرو مــی شــوند، امــا راه حــل مــا بــرای جلــب توجــه ایــن افــراد چیســت؟ شــما مــی توانیــد از رســانه هــای دیگر نیــز اســتفاده کنیــد.

 

فیلــم و اینفوگرافیــک دو گزینــه عالــی هســتند. مــن چندیــن مشــتری شــرکت قانونــی داشــتم. مــن بــرای آنهــا چندیــن فیلــم را هــر هفتــه در مــورد ســوالات رایــج مشــتریان آنهــا ســاختم. همیــن طــور ایــن کار باعــث افزایــش شــخصیت شــرکت شــده و مــی توانــد رابطــه بیــن مشــتری و وکیــل را قبــل از حتــی صحبــت رو در رو ایجــاد کنــد. فیلــم بــرای اثربخشــی نبایــد طولانــی باشــد. ایــن شــرکت فیلمهــای ۳ دقیقــه ای منتشــر مــی کنــد. همیــن طــور فیلــم بــا آی فــون جدیــد گرفته شــده اســت، و بنابرایــن بــه هزینــه زیــادی نیــاز نــدارد.

۶. از افراط در کلمات کلیدی خودداری کنید

افــراط در کلمه کلیدی و تمرکــز کــردن بــر چگالــی بیشــتر کلمه کلیدی در گذشــته اثربخشــی داشــت. وب سایتهای زیــادی وجــود دارنــد کــه محتوای پــر از کلمه کلیدی بــوده و جالــب اســت کــه هنــوز جریمــه نشــده انــد. بهتــر اســت محتوای خــود را بررســی کنیــد، حتــی مقالاتــی کــه چندیــن ســال پیــش نوشــته ایــد. هــر محتوای کــم کیفیتی مــی تواند باعــث جریمــه شــدن شــما شــود، و مهــم نیســت چــه زمانــی در سایت شــما قــرار گرفتــه اســت. ایــن روش دیگــر اثربخشــی نخواهــد داشــت.

۷. عکس در بالای مقاله

شــما بایــد همیشــه یــک عکــس در مقالــه قــرار دهیــد، زیــرا باعــث افزایــش ارزش سئو شــده و توجــه خواننــده را بــه خــود جلــب مــی کند. مــن همیشــه یــک عکــس در شــروع محتــوا قــرار مــی دهــم. بــه نظــر مــن محتوای دارای عکــس عملکــرد بهتــری داشــته و اگــر SEJ را نــگاه کنیــد، خواهیــد فهمیــد کــه هــر مقالــه یــک عکــس در بــالا دارد.

 

اگــر شــما به منبع خوبــی برای عکس نیــاز داریــد، بــه ShutterStock یــا ســایر سایت هــای پولــی برویــد. یکــی دیگــر از منابــع عکــس جالب PhotoPin اســت. همیــن طــور شــما مــی توانیــد از برنامــه Flickr نیــز اســتفاده کنید.

 

 

۸. برای بازدیدکنندگان بنویسید نه گوگل

مــن ایــن نکتــه را در مــورد ۶ ، افــراط در کلمــات کلیــدی نیز بیــان کردم. شــما بایــد بــرای بازدیدکننــدگان و مشــتریان خــود مطلــب بنویســید. محتوای وب سایت بایــد بــه بازدیــد کننــده بگویــد کــه چــه محصولات و خدماتــی را ارائــه مــی کنــد. اگــر در نوشــتن تنهــا بــر موتورهــای جســتجو تمرکــز داشــته باشــید، محتوای شــما بــرای بازدیدکننــدگان خســته کننــده خواهــد بــود و آنهــا از سایت خــارج خواهنــد شــد.

 

اگــر بازدیدکننــده نتوانــد بوســیله محتــوا بــا شــرکت ارتبــاط برقــرار کند، شــما نمــی توانیــد آنهــا را بــه مشــتری خــود تبدیــل کنیــد. عــلا وه بــر بازدیدکننــدگان، ســایر وب سایتها نیــز بــه محتوای کــم کیفیــت لینــک نمــی دهنــد. بــا تمرکــز بــر محتوای بــا کیفیــت، شــما مــی توانیــد بازدیدکننــدگان را بــه مشــتریان خــود تبدیــل کــرده و فرصــت هــای لینــک زیــادی بدســت آوریــد.

۹. لینک خارجی را در منابع اقتدار قرار دهید

لینــک دادن بــه وب سایت بــا کیفیــت مرتبــط و مــورد اعتمــاد، راهــی عالــی بــرای ایجــاد ســیگنال در موتــور جســتجو اســت کــه محتوای شــما نیــز کیفیــت بالایــی دارد. شــما مــی توانیــد بــه یکــی از ۱۰ وب سایت اول در حیطــه خودتــان لینــک دهیــد. ایــن مســئله را در زمــان نوشــتن بلاگ نیــز بــه خاطــر داشــته باشــید.

 

اگــر وب سایت شــما بــلاگ نویســی مهمــان دارد، پــس بایــد لینکهــای خارجــی را بررســی کــرده و مطمئــن شــوید کــه بــه وب سایتهای بــا کیفیــت و مرتبــط اشــاره مــی کننــد. مــن چندیــن وب سایت را اخیــرا بررســی کــرده ام کــه تنهــا بــه لینــک دادن بــه سایتهای دیگــر توجــه داشــته انــد.

 

ایــن وب سایتها چنــد لینــک داشــتند کــه سایت مرجــع دیگــر فعالیــت نداشــته و بعضــی از وب سایتهای مرجــع دیگر اســپم بودنــد، و بنابراین مــن ســریعا ایــن لینکهــا را حذف کــردم.

۱۰. لینک درونی بین محتوای بلاگ

لینــک درونــی بیــن مقــالات بــلاگ در اکثــر سایتها انجــام نمــی شــود. ایــن کار بســیار ســاده اســت، امــا فوایــد سئوی زیــادی بــه همراه داشــته و بازدیدکننــده را متقاعــد مــی کنــد تــا محتوای وب سایت را کامــل بررســی کنــد. اگــر در حــال حاضــر چنیــن کاری را انجــام نــداده ایــد، بهتــر اســت همیــن الان دســت بــه کار شــوید.

 

لینــک درونــی بــه مقــالات بــلاگ، باعــث نشــان دادن قــدرت و اقتــدرا صفحــات شــما و همیــن طــور محتوای جدیــد خواهــد شــد. محتوای مرتبــط در وب سایت را بــه هــم لینــک دهیــد تــا بازدیدکننــده تشــویق شــود در سایت باقــی مانــده و ســایر محتوای شــما را نیز مطالعــه کنید.

 

اگــر متــن انکــور توضیــح دهنــده داریــد، مــی توانیــد در هــر صفحــه از آن اســتفاده کنیــد. ایــن کار باعــث کاهــش آمــار پــرش شــده و احتمــال انجــام عملکــرد دلخــواه توســط بازدیدکننــده را افزایــش مــی دهــد.

 

 

۱۱. کلمات کلیدی طولانـی را هــدف بگیریــد بــر روی حجم جستجو تمرکز نکنید.

مــن وب سایتهای زیــادی را مشــاهده کــرده ام کــه کلمــات کلیــدی اشــتباه را هــدف گرفتــه انــد. نــه تنهــا پــول خــود را بــا هــدف گرفتــن کلمــات کلیــدی کــه توانایــی رتبــه آوردن ندارنــد، هــدر مــی دهنــد، بلکــه زمــان آنهــا مــی توانســت صــرف کســب ســرنخ هــای فــروش و تجارتهــای بهتــر شــود. مشــاهده چنیــن چیــزی ناراحــت کننــده اســت، امــا بســیاری شــرکتهای سئو بــه ســادگی کلمــات کلیــد بــا حجــم بــالا را هــدف مــی گیرنــد.

 

بعضــی از وب سایت شــرکتهای قضایــی کــه مــن بررســی کــرده ام، کلمــات کلیــدی عمومــی ماننــد «وکیــل» و «شــرکت قضایــی» را هــدف گرفتــه بودنــد. آیــا یــک شــرکت کوچــک در اوســتین تگــزارس مــی توانــد در ایــن کلمــات عمومــی رتبــه بیــاورد؟ نــه، و حتــی اگــر رتبــه اول را بیاورنــد، چنــد نفــر در محدوده اوســتین چنیــن چیزی را جســتجو می کننــد؟ مطمئــن تعــداد کمــی افــراد.

 

 

حتمــا کلمه کلیدی را هــدف بگیریــد کــه بــرای شــما ترافیــک واجــد شــرایط بــه همــراه دارد. ایــن شــرکت هــا بــا هــدف گرفتــن عباراتــی مثــل «وکیــل صدمــات شــخصی اوســتین» بهتــر عمــل مــی کردنــد زیرا هــم در ایــن عبــارت کلیــدی رتبــه آورده و هــم ترافیــک واجــد شــرایط را جــذب مــی کردنــد.

۱۲. در شبکه هــای اجتماعـی حضــور داشــته و کاری کنیــد کــه بــه راحتـی پیـدا شوید

شــبکه اجتماعــی در تمــام اینترنــت وجــود داشــته و تقریبــا هــر کســی بــا آن در ارتبــاط اســت، مخصوصــا فیــس بــوک و تویتــر. مــن مــی دانــم کــه گــوگل دوســت دارد افــراد بــاور کننــد گــوگل+ فعــال و موفــق اســت، امــا آیــا شــما کســی خــارج از صنعــت سئو و بازاریابــی را می-شناســید کــه از ایــن شــبکه اجتماعــی اســتفاده کنــد؟

 

مــن، بــه مشــتریانم توســعه مــی کنــم تــا توجــه بیشــتری بــه دو شــبکه موفــق فیــس بــوک و تویتــر داشــته باشــند تــا انــرژی خــود را صــرف شــبکه-های غیرفعــال کننــد .

 

از تمــام وب سایتهایی کــه مــن بررســی کــرده ام، اکثــر آنهــا پروفایلهای اجتماعــی خــود را تنظیــم کــرده انــد، امــا از آنهــا اســتفاده نکــرده و حتــی بــه وب سایت خــود لینــک نشــده انــد. پروفایــل فیــس بــوک و تویتــر شــما بایــد متمایــز بــوده و طراحــی شــما طــوری باشــد کــه لینــک ایــن شــبکه هــا مشــخص باشــند.

۱۳. محتوای تازه منتشر کنید

شــما بایــد وب سایت خــود را بــا محتوای تــازه و بــه طــور منظــم، آپدیــت کنیــد. اول، اینکــه چنیــن کاری ســیگنالی از اقتــدار و کیفیــت بــه موتورهــای جســتجو ارســال مــی کنــد.

 

دومــا، بازدیدکننــدگان وب سایت موضــوع جدید بــرای بررســی کردن دوبــاره سایت شــما را دارنــد. اگــر آنهــا بازدیدکننــده دوبــاره بــه سایت آمــده و محتوای یکســان را مشــاهده کنــد، علاقه خــود را از دســت داده و وب سایت دیگــری را پیــدا خواهنــد کــرد کــه تازه اســت.

 

همیــن طــور، شــما محتوای تــازه را مــی توانید در شــبکه هــای اجتماعی نیــز بــه اشــتراک بگذاریــد تــا پیــروان آنهــا را نیــز فعــال نگــه داریــد. امــا شــما بایــد مشــخص کنیــد کــه زمــان منظــم انتشــار محتــوا روزانــه، هفتگــی و ماهانــه در نیــچ شــما چقــدر اســت.

۱۴. از فیلم های توضیح دهنده استفاده کنید

بعضــی اوقــات، بــه ســختی مــی توانیــد پیــام را بــا متــن انتقــال دهیــد. یــک فیلــم توضیــح دهنــده مــی توانــد پیامــی را بــه بازدیدکننــدگان بیان کنــد کــه توجــه آنهــا را جلــب کــرده و پیشــنهادات شــما راحتتــر بیــان شــود. ایــن فیلــم مــی توانــد باعــث ایجــاد ســر نــخ فــروش و یــا حتــی فــروش شــود. بســیاری از وب سایتها از فیلــم اســتفاده مــی کننــد و بــه راحتــی مــی تــوان بیــن فیلــم بــا کیفیــت و یــک قالــب سرســرانه تمایــز ایجــاد کــرد. حتــی اگــر چنــد هــزار دلار پــول نداریــد تــا بتوانیــد فیلــم حرفــه ای بســازید، مــی توانیــد بــا یــک دوربیــن موبایل یا دســتی ســاده نیــز فیلمــی بــا محتوای مناســب بســازید.

۱۵. کیفیت مهــم تــر از کمیت اســت خدمــات سئو ۱۹۹ دلاری وجــود نــدارد

مــن تعــداد زیــادی وب سایت دیــده ام کــه پروفایــل لینــک آنهــا اســپم بــوده اســت. جالــب اســت کــه چــه تعــداد شــرکت قضایــی بــا میلیونهــا دلار درآمــد حاضــر شــده بودنــد خدمــات سئو بــا نصــف قیمــت را انتخــاب کننــد. متاســفم، ولــی بــا صــرف چنــد صــد دلار در مــاه نمــی توانیــد خدمــات سئوی مناســبی را اســتخدام کنیــد. ممکــن اســت چندیــن نفــر چنیــن ادعایــی را داشــته باشــند، امــا خدمــات و محتوای آنهــا کــم کیفیــت بــوده و بــدون پرداخــت قیمــت مناســب، نمــی توانیــد نتیجــه مناســب را دریافــت کنیــد. همیــن طــور اســتفاده از خدمــات ارزانتــر مــی توانــد بــه معنــای جریمــه شــدن و پرداخــت هزینــه بیشــتر بــرای اصــلاح جریمــه نیــز باشــد.

۱۶. از نظرات استفاده کرده و آنها را تشویق کنید

در پایــان هــر مقالــه بــلاگ کــه منتشــر مــی کنیــد، یــک ســوال مطــرح کــرده تــا افــراد بــه آن جــواب داده و بحــث در بخــش نظــرات شــروع شــود. همیشــه بخــش نظــرات را بررســی کــرده و بــه ســوالات و نظرات جــواب دهیــد. نظــرات مــی تواننــد چندیــن هدف داشــته باشــند/ شــما مــی توانیــد تفکــر خواننــدگان در مــورد محتــوا را تشــخیص دهیــد و در نتیجــه مــی توانیــد بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کنیــد .

 

 

بســیاری از بازدیدکننــدگان علاقــه بــه تمــاس گرفتــن از طریــق تلفــن ندارنــد، امــا مــی تواننــد پــس از خوانــدن مطلــب در بخــش نظــرات، اطلاعــات بیشــتر را درخواســت کننــد. پاســخ دادن بــه نظــرات نیــز باعــث مــی شــود افــراد برگشــته تــا پاســخ شــما را مشــاهده کننــد و بنابرایــن ترافیــک سایت افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.

۱۷. از انتشار دوباره محتوای خودداری کنید

استفاده از محتوای تکراری

وقتــی در مــورد محتوای تکــراری در سئو صحبــت مــی کنیــم، معمولا منظورمــان سایتهای اســکرپر و اســپمی اســت کــه محتــوا را دزدیــده و در سایت خــود قــرار مــی دهــد. مــن طــی ســالها بررســی سایت بــا چنیــن چیــزی مواجــه نشــدم، امــا شــرکتهای زیــادی وجــود داشــتند که خودشــان محتوای خــود را دوبــاره منتشــر کــرده بودنــد.

 

 

ایــن کار از انتشــار یــک خبرنامــه تکــراری تــا محتــوا متفــاوت بــود. آنهــا نمــی دانســتند کــه ایــن کار اشــتباه محســوب مــی شــود. پــس بهتــر اســت محتوای «تکــراری» غیرعمــدی را نیــز بررســی کنیــد.

۱۸. نقشـه سایت را مشــخص کنیــد و بــه GWT و آنالیتیکز ارتبــاط دهید

بعضــی اوقــات، مســئله ای ســاده مثــل نقشــه سایت XML و ارتبــاط دادن آن بــه گــوگل وب مســتر تولــز و آنالیتیکــز فرامــوش مــی شــوند. نقشــه سایت XML ، قابلیــت مشــاهده شــدن وب سایت را افزایــش داده و هیــچ دلیلــی بــرای عــدم انجــام ایــن کار وجــود نــدارد.

 

 

گــوگل آنالیتیکس و وب مســتر تولــز اطلاعاتــی ارزشــمند را در اختیــار شــما قــرار داده کــه بایــد هــر روز آنهــا را بررســی کنیــد. آنالیتیکــز مــی توانــد بــه شــما در درک فعالیــت بازددیکننــدگان در وب سایتتان کمک کــرده و وب مســتر تلــوز مــی توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا کلمــات کلیــدی هــدف را انتخــاب کــرده و مشــکلات آن را تشــخیص دهیــد.

نوشته ۱۸ عامل رتبه بندی و تعامل اجتماعی در سئو که نباید نادیده بگیرید اولین بار در لرن پارسی. پدیدار شد.

Comments are closed.